Podmienky inzercie

Napísal: Admin Kategória: Portál Napísané: utorok, 01. november 2016, 12:03 Ostatná aktualizácia: piatok, 04. november 2016, 10:44 Návštevy: 4832
 1. Inzeráty môžu byť napísané len slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku a musia sa týkať inzercie súvisiacej len s chovom exotického vtáctva a potrieb pre chovateľov exotického vtáctva. Inzeráty vložené do systému inzercie v iných než uvedených jazykoch a ak nebudú súvisieť s chovom exotického vtáctva budú bez nároku užívateľov na odplatu (majetkovú či nemajetkovú) natrvalo odstránené. Týmto opatrením prevádzkovateľ sleduje eliminovanie vloženej inzercie, ktorá by mimo povolených jazykových verzií mohla obsahovať texty, alebo obsah, ktorý by mohol byť hanlivý, alebo by mohol porušovať dobré mravy, alebo príslušné zákony.
 2. Služby inzercie na www.andulka.sk sú užívateľom poskytované zadarmo. Výnimku tvorí spoplatnenie inzerátov pri využití možnosti ich zvýrazňovania v systéme zobrazovania inzercie. Ceny pre spoplatnenie takejto činnosti sú uvedené pri každom zo spôsobov zvýraznenia daného inzerátu.
 3. Prevádzkovateľ má právo presunúť inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej kategórie do inej kategórie (z pohľadu prevádzkovateľa).
 4. Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu uvedenú pri vložení inzerátu do systému inzercie. Užívateľ si môže na základe svojej slobodnej vôle vybrať časový rozsah zverejnenia jeho inzercie. Maximálny počet inzerátov pridaných jedným užívateľom môže, ale i nemusí byť obmedzený.
 5. Užívateľ si je vedomý skutočnosti, že ním vloženú inzerciu si môže zo systému inzercie vymazať len, ak užíva účet pre inzerciu (je zaregistrovaným užívateľom a disponuje užívateľským kontom na www.andulka.sk). Užívateľovi, ktorý vložil inzerciu anonymným spôsobom (teda nedisponuje užívateľským kontom) je odopreté ním podanú inzerciu vymazať. Ak by sa následne zaregistroval (a teda si vytvorí užívateľský účet) inzertný systém mu priradí doposiaľ ním anonymne vloženú inzerciu (technickou podmienkou takého priradenia inzercie je to, že všetka ním vložená inzercia obsahuje identickú e-mailovú adresu, ktorá bola vložená spolu s inzerátom) bude takémuto užívateľovi umožnené následne ním vloženú inzerciu vymazať. Inzercia, ktorá časovo expirovala (teda systém ju na základe stanovených technických pravidiel po uplynutí stanoveného časového obdobia prestal zverejňovať) bude zo systému inzercie nenávratne odstránená.
 6. Prevádzkovateľ je iba sprostredkovateľ medzi užívateľmi (inzerujúcimi) a návštevníkmi inzercie. Prevádzkovateľ nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť zverejneného inzerátu z obsahu inzercie.
 7. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou stranou.
 8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb inzertného systému na www.andulka.sk ani za spôsob akým sa služby inzercie využívajú.
 9. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo či nepriamo, alebo zhodou rôznych faktorov či náhod vznikli v dôsledku alebo v súvislostiach s využívaním služieb tohoto inzertného systému. prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom, alebo tretím stranám mohli, alebo vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb tohoto inzertného systému, alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 10. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb inzertného systému na www.andulka.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a to takým spôsobom, aby eliminoval všetky prípadné riziká, ktoré by mohli vzniknúť užívateľom či tretím stranám.
 11. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a oznámenia služby inzertného systému upravovať.
 12. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré tento inzertný systém môže ponúkať.
 13. Za obsah zverejnenej inzercie nenesie prevádzkovateľ právnu zodpovednosť. Prevádzkovateľ má právo aj bez udania dôvodu odstrániť, akýkoľvek inzerát zo systému inzercie bez predošlého upozornenia, či súhlasu užívateľa, alebo užívateľov. Odstránením takéhoto inzerátu zo systému inzercie berie na vedomie a užívateľ súhlasí s tým, že mu zo strany prevádzkovateľa nenáleží akákoľvek forma odplaty (majetková, alebo nemajetková) za trvalé odstránenie takéhoto inzerátu z inzertného systému.
 14. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť.
Andulka 2005 - 2021. Všetky zobrazené ochranné známky, fotografie a informácie sú majetkom ich oprávnených vlastnikov.
Tento projekt zrealizovalo holdysoftware.sk
Tieto webstránky využívajú súbory Cookies. Ak pokračujete bez zmenenia nastavení súborov cookies, súhlasíte s ich použitím. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.